http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2019-04-30 do 2019-05-24

Zakończenie oceny w konkursie 23.09.2019 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-051/19.

Ocenie zostało poddanych 10 wniosków o dofinansowanie, z których:

- 10 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
- 6 uzyskało pozytywny wynik oceny merytorycznej,
- 6 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania wybranych zostało 6 projektów o wartości dofinansowania 5 180 007,45 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny formalnej II stopnia w ramach konkursu 23.09.2019 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna II stopnia dla konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-051/19.
Spośród 6 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej II stopnia:

- 6 wniosków zostało ocenionych pozytywnie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu 06.09.2019 r.

Informujemy, że została zakończona ocena merytoryczna dla konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-051/19.

Ocenie zostało poddanych 10 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia. Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 6 projektów, które zostały przekazane do oceny formalnej II stopnia.

Wartość dofinansowania dla ww. projektów wynosi 5 179 971,45 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Informacja o przedłużeniu oceny w ramach konkursu 21.08.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-051/19 ogłoszonym w ramach: Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 6 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów i rozstrzygnięcia konkursu do 15-10-2019 r. z powodu dużej ilości rekomendacji do poprawy wniosków w ramach kryteriów oceny merytorycznej oraz trwającą jednocześnie oceną projektów w ramach innych konkursów.
W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

 Zakończenie oceny formalnej I stopnia w ramach konkursu 19.07.2019 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-051/19.

Spośród 10 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):

- 10 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-051/19 05.06.2019 r.

W dniu 24 maja 2019 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-051/19 w ramach poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Złożonych zostało 14 wniosków o całkowitej wartości 104 048 167,73 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 34 514 813,95 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

http://www.rpo.lodzkie.pl

Nowości w konkursie

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 kwietnia 2019 r., a kończy 24 maja 2019 r.


Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
- przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Elementem projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych przedstawionych w planie prac badawczo-rozwojowych, takie jak: koszty personelu, koszty podwykonawstwa, pozostałe koszty operacyjne (w tym m.in. elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej), o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę i nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu”

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

  1. dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35%.
    Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:
    1. o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
    1. o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.
  2. dla wydatków na infrastrukturę badawczo-rozwojową intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na infrastrukturę badawczo-rozwojową,
  3. dla kosztów prac badawczo-rozwojowych intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na prace badawczo-rozwojowe,
  4. dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielonej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu..

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 64 719 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych).

 Niezbędne dokumenty


Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ


Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
docOświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego


Umowa o dofinanoswanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe
zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW POMOCY PUBLICZNEJ O NUMERACH REFERENCYJNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów pomocowych, na podstawie których udzielana jest pomoc, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw” pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z: R
ozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416;, o numerze   referencyjnymSA.43247.