http://cop.lodzkie.pl

Spotkanie dot. konkursu „Innowacje w MŚP” z ekspertem - 07.09.2018 r.

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi 90-101, ul. Moniuszki 7/9 .

2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych: :  e-mail: iod@cop.lodzkie.pl.

3. Zakres przetwarzanych danych:
    nazwisko, imię, instytucja, numer telefonu, adres e-mail

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:
wykonywania przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na  podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki  spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

5. Podstawa przetwarzania danych:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

6. Kategoriami odbiorców danych osobowych są:
    instytucje i podmioty kontrolujące Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dane wykorzystywane są do badań  
    ilościowych i analiz statystycznych.

7. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów  przepisów prawa wskazanych w pkt. 3, tj. na dzień składania oświadczenia jest to rok 2033.

9. Przysługuje mi prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych ( art.15 RODO ) oraz ich sprostowania ( art.16 RODO );
    b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
    c) usunięcia na zasadach określonych w art. 17 RODO.

10. Posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,  z uwzględnieniem przepisów wskazanych w pkt. 5, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

11. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

12. podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zarejestrowania uczestnika szkolenia/spotkania organizowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,

13. podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, jak również nie zachodzi profilowanie.

http://cop.lodzkie.pl