http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi 27 maja br. ogłosiło 2 konkursy w ramach II osi priorytetowej „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, które skierowane są do przedstawicieli mikro, małych i średnich firm z woj. łódzkiego.

• Pierwszy konkurs ogłoszony w ramach poddziałania 2.1.2 dotyczy Profesjonalizacji usług biznesowych. Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, z wyłączeniem usług na które wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu na Modele biznesowe MŚP oraz tych, którzy uzyskali wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. Elementem projektu może być także wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatu prorozwojowej usługi doradczej, jeśli możliwość taka została przewidziana w przygotowanym przez COP wykazie usług.
Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznaczono blisko 13 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 czerwca 2019 r., a kończy 14 sierpnia 2019 r.
Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się tutaj.

• Drugi konkurs to Innowacje w MŚP ogłoszony w ramach poddziałania 2.3.1. O unijne dofinansowanie mogą ubiegać się projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R lub wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.
Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznaczono ponad 34 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3,5 mln zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 czerwca 2019 r., a kończy 6 września 2019 r.
Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się tutaj.